Τρέχουσες Επιβαρύνσεις A/K

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ R
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,42% 3,41% 3,42% 2,35% 2,26% 2,25%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1,46% 1,45% 1,43% 1,38% 1,08% 1.07%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,66% 2,61% 2,62% 2,29% 2,18% 2.18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,91% 2,91% 2,91% 2,26% 2,24% 2.25%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR* - - 1,08% 0,76% 0,75% 0.75%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND** - - - - 2,27% 2.34%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS*** - - - - - 0,23%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR 25/01/2018.
**Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND 27/07/2020.
***Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS 23/08/20201

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ* - - - - - 0,44%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23/09/2021

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ I2
2016 2017 2018 2019** 2020 2021
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ* - - - 0,66% 0,67% 0,65%

*Ημερομηνία έναρξης αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι2 03/02/2020
**Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις για το 2019 αποτελούν εκτίμηση των αναμενόμενων συνολικών επιβαρύνσεων.

Επενδυτική Φιλοσοφία

Επαγγελματική και Υπεύθυνη Διαχείριση Κεφαλαίων

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των πελατοκεντρικά σχεδιασμένων υπηρεσιών μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών μας και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της αποτελεσματικότητάς μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ