Στρατηγική LDI

LDI

Οι επενδύσεις βάσει των υποχρεώσεων (“Liability-Driven Investing”) βασίζονται στην αντιστοίχιση τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων που έχουν συγκεκριμένοι οργανισμοί (βλ. ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, κλπ.). Η αντιστοίχιση αυτή πραγματοποιείται μέσω ενός επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κρατικών και εταιρικών ομολόγων, το οποίο μπορεί να ρευστοποιηθεί σχετικά γρήγορα και εύκολα. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της μη-εξυπηρέτησης των τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεων των οργανισμών αυτών.

Η εταιρία μας έχει πολυετή εμπειρία και την απαιτούμενη τεχνογνωσία προκειμένου να διαχειριστεί τις ανάγκες αυτές.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies