Όροι χρήσης

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με την εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (εφεξής η «Εταιρία»), τα Αμοιβαία Κεφάλαια που η Εταιρία  διαχειρίζεται, καθώς και τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει. Οι παρατιθέμενες στην παρούσα πληροφορίες δεν αποτελούν ούτε μπορεί να θεωρηθούν, άμεσα ή έμμεσα, ως πρόταση ή προσφορά προς διενέργεια πράξεων, συναλλαγών, ανάληψη υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων, κατάρτιση σύμβασης/συμφωνίας οποιουδήποτε είδους, ούτε ως παροχή επενδυτικής συμβουλής ή σύσταση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθεροι να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και τα παρατιθέμενα στοιχεία, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, με βάση την προσωπική τους κρίση, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις ατομικές επιθυμίες τους και να ενεργήσουν σύμφωνα με τη βούλησή τους.     

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.europistiaedak.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κάθε φορά που οι επισκέπτες/χρήστες εισέρχονται και κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που οι  επισκέπτες/χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης της παρούσας, δεν επιτρέπεται η είσοδος, η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας.

Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια και εν γένει σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συνεπάγεται κινδύνους και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και της μεταβλητότητας της αγοράς, η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαιά της θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.  

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τα έντυπα των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIIDs), όπου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρίας. Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματίες νομικούς και φορολογικούς συμβούλους και εν συνεχεία να αξιολογούν την καταλληλότητα των επιλεγόμενων από αυτούς επενδύσεων και τις απορρέουσες από αυτές φορολογικές συνέπειες.

Τα έντυπα των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIIDs), το ενημερωτικό δελτίο, οι κανονισμοί και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στο δίκτυο διάθεσης που η Εταιρία χρησιμοποιεί, καθώς και στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τυχόν διευκρινίσεις ή παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας, στο τηλέφωνο 210-6124914 και στο δίκτυο διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της.


2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται ρητά κι ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, την ακρίβεια και πληρότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών και στοιχείων.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη και δυσλειτουργία σε αυτή. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή στην ιστοσελίδα της από κακή, αντισυναλλακτική, παράνομη ή αθέμιτη χρήση.

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η Εταιρία δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει πρόσφορο ή θεμιτό για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της. Οι χρήστες που παραβιάζουν τον παρόντα όρο, υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρία καθώς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν προσβλήθηκε εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης της ιστοσελίδας. Η αποζημίωση αυτή θα καλύπτει κάθε θετική και αποθετική ζημιά. 


3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία, παρόλο που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις, δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, την ακρίβεια και πληρότητά τους.

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή αναλαμβάνει οποιουδήποτε είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια της ιστοσελίδας. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία ή καταστροφή που μπορεί να προκληθεί στον υπολογιστή ή σε άλλη ιδιοκτησία των χρηστών, ως αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεως στην ιστοσελίδα, ενδεικτικά όχι περιοριστικά, αναφερομένης της μετάδοσης ιών.

Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τακτικά, για το λόγο αυτό οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται συχνά και να ανανεώνουν την ιστοσελίδα για να μπορούν να λαμβάνουν το πιο πρόσφατο περιεχόμενο και πληροφορίες.


4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η πρόσβαση σε άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται μόνο προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι η Εταιρία εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή προτείνει ή προωθεί τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση η Εταιρία, το διοικητικό της συμβούλιο, τα διευθυντικά της στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή, αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις περιλαμβανόμενες σε αυτούς πληροφορίες ή υπηρεσίες, ακόμη κι αν πρόκειται για δικτυακούς τόπους εταιριών του ομίλου της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων». Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, τις συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους ή προγράμματα. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που άλλοι διαδικτυακοί τόποι υιοθετούν και εφαρμόζουν.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εξαιρουμένων των συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους και των τυχόν δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, όλα τα παρατιθέμενα στην παρούσα ιστοσελίδα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Με την πρόσβασή του οιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί και δηλώνει ρητά κι ανεπιφύλακτα ότι δε θα διαβιβάσει, αναπαράξει ή αναδιανείμει καμία περιλαμβανομένη σε αυτή πληροφορία. Τυχόν μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων της παρούσας σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του είναι επιτρεπτή, χωρίς, ωστόσο, αυτό να συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τους όρους της παρούσας και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρίας. Η υιοθετηθείσα και εφαρμοζόμενη από την Εταιρία Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους η Εταιρία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα αυτών. Σκοπός της είναι η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται, καθώς και η πρόληψη οποιασδήποτε μορφής παράνομης/αθέμιτης επεξεργασίας, τυχαίας/αθέμιτης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, απαγορευμένης διάδοσης ή πρόσβασης σε αυτά. Η Εταιρία ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την ανωτέρω Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι εκ του νόμου απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της Εταιρίας επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα των δεδομένων και, ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρία επεξεργάζεται, τη νομιμότητα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν, τον τρόπο και τον χρόνο φύλαξης τους, καθώς και με τα δικαιώματα των υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.europistiaedak.gr, και είναι διαθέσιμες στα γραφεία της, Λεωφόρος Κηφισίας 274 Χαλάνδρι.

Τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση dpo@europistiaedak.gr ή εγγράφως στα γραφεία της ΑΕΔΑΚ (Λεωφόρος Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι), υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται το ειδικό ανά κατηγορία Υποκειμένου των Δεδομένων έντυπο της Εταιρίας με τίτλο “Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων”.Τα υποκείμενα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να απευθυνθούν οποτεδήποτε για κάθε σχετιζόμενο με τα προσωπικά τους δεδομένα ζήτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα / contact@dpa.gr).

Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην Εταιρία και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν από την Εταιρία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.   


7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι χρήσης της ιστοσελίδας, διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και αρμόδια για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή και ερμηνεία τους είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κριθεί αντίθετος προς το νόμο, άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά να ισχύουν.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies