Επιλογή Χαρτοφυλακίου

Εύκολη δημιουργία χαρτοφυλακίου σε 3 απλά βήματα

Επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο που
αντιπροσωπεύει καλύτερα τις προσδοκίες και τους στόχους σας.


Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Αμυντικό Χαρτοφυλάκιο

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο

Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο

Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο

Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο

Βασικός σας στόχος είναι η δημιουργία υψηλών υπεραξιών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ δεν ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για το τρέχον εισόδημα. Αναλαμβάνετε υψηλό βαθμό κινδύνου προκειμένου να επιτύχετε τον επενδυτικό σας στόχο. Ιδανικός ορίζοντας επένδυσης 3-5 έτη.

Μετοχικά

70,00%

Ομολογιακά

30,00%

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

ΤΙΤΛΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών, υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, ενώ δείκτης αναφοράς είναι ο MSCI World Index (σε Euro).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μετοχικά

ΠΟΣΟΣΤΟ

40,00%

FACTSHEETPDF

ΤΙΤΛΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επενδύει κυρίως σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού χρηματιστηρίου με δείκτη αναφοράς το Γενικό Δείκτη  Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μετοχικά

ΠΟΣΟΣΤΟ

30,00%

FACTSHEETPDF

ΤΙΤΛΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR (R)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επενδύει σε ομόλογα εταιρειών με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, και σε κρατικά ομόλογα Ελληνικού δημοσίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ομολογιακά

ΠΟΣΟΣΤΟ

15,00%

FACTSHEETPDF

ΤΙΤΛΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR (R)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Eπενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοσστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ομολογιακά

ΠΟΣΟΣΤΟ

15,00%

FACTSHEETPDF

(*) Σημείωση: Τα στατιστικά αποδόσεων των ενδεικτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων εξάγονται από τη χρονολογική σειρά εβδομαδιαίων κυλιόμενων αποδόσεων της τελευταίας δεκαετίας, διατηρώντας σταθερή την στάθμιση των επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ιστορικά. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες αναφοράς των επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συνθέτουν τα ενδεικτικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια: Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Δείκτης MSCI World (EUR).

Disclaimer: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν παρελθούσες υπηρεσίες & συναλλαγές και δε συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών & συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εσάς και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της εταιρίας Οι πληροφορίες & τα στοιχεία της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που περιέχονται δεν συνιστούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies