Φορολογικό Καθεστώς ΟΣΕΚΑ

Με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4389/2016, η πράξη σύστασης ΟΣΕΚΑ, η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων του απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων εξαιρουμένων των τελών και εισφορών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ από την ημεδαπή ή αλλοδαπή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4172/2013. H Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται σε καταβολή φόρου, του οποίου ο συντελεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανομένου ως ακολούθως αναλόγως της κατηγορίας κάθε ΟΣΕΚΑ:

α. Για τους ΟΣΕΚΑ χρηματογοράς άνευ προσαυξήσεως,

β. Για τους ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ κατά (0,25) είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας,

γ. Για τους μικτούς ΟΣΕΚΑ, κατά (0,5) πέντε δέκατα της μονάδας

δ. Για τους μετοχικούς ΟΣΕΚΑ και για κάθε άλλη κατηγορία ΟΣΕΚΑ πλην των αναφερόμενων παραπάνω, κατά (1) μία μονάδα.

Από το φόρο που οφείλεται εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά:

α. τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή,

β. τυχόν φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώσεων μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.

Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης του ΟΣΕΚΑ, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επομένου της μεταβολής μήνα. O φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Oικονομική Υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του. Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας που προκύπτει επ’ ωφελεία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. O επενδυτής θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το γεγονός ότι η φορολόγηση του εισοδήματος ή της υπεραξίας που αποκτά εξαρτάται από τη φορολογική νομοθεσία στην οποία ο ίδιος υπόκειται. Συνιστάται στους επενδυτές που έχουν αμφιβολίες ως προς την φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, να ζητούν συμβουλές ή/και πληροφορίες από το νομικό ή φορολογικό τους σύμβουλο.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT επικοινωνήστε μαζί μας.

Μάθετε Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies