Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Πίστη AssetManagement Α.Ε.∆.Α.Κ. (εφεξής η «ΑΕ∆ΑΚ») είναι μία εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που δίνει έμφαση στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Η ΑΕ∆ΑΚ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των ∆εδομένων (ΕΕ) 2016/679 εφεξής «ΓΚΠ∆») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, όπως θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Στο παρόν έντυπο μπορείτε να μελετήσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς και να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της σχετικής επεξεργασίας.

 

Σκοπός της επεξεργασίας

Σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της ΑΕ∆ΑΚ είναι:
 1. η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συμμετοχής των μεριδιούχων στα αμοιβαία κεφάλαια που η ΑΕ∆ΑΚ διαχειρίζεται, βάσει των υποβαλλόμενων από τους πελάτες αιτήσεων συμμετοχής, εξαγοράς και εξαγοράς - επανεπένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια υπό τη διαχείρισηΑΕ∆ΑΚ,
 2. η εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων της ΑΕ∆ΑΚ με πελάτες στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς και η ορθή και σύννομη εκτέλεση των μεταξύ τουςσυμβάσεων,
 3. η καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών, αιτήσεων και αιτημάτων  πελατών προς την ΑΕ∆ΑΚ που δίδονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε αμοιβαία που η ΑΕ∆ΑΚ διαχειρίζεται ή παροχής σε αυτούς από την ΑΕ∆ΑΚ επενδυτικώνυπηρεσιών,
 4. η, στο πλαίσιο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της ΑΕ∆ΑΚ, καθώς και η συμμόρφωσή της με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών καιΥπηρεσιών,
 5. η ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την ΑΕ∆ΑΚ αιτημάτων πελατών ή η εξέταση παραπόνων πελατώνκαι
 6. η αποστολή έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την Εταιρία προς τους πελάτες για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους, εφόσον αυτοί έχουν προηγουμένως χορηγήσει στην ΑΕ∆ΑΚ ειδική προς τούτοσυγκατάθεση.

 

Είδος επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της ΑΕ∆ΑΚ συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της ΑΕ∆ΑΚ, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών της σχέσεων με τους πελάτες όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η ΑΕ∆ΑΚ λαμβάνει από τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της ΑΕ∆ΑΚ.

 

Η ΑΕ∆ΑΚ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της τα οποία:

 1. έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν από τους ίδιους τους πελάτες της και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών τους σχέσεων, μελλοντικών ή υφιστάμενων, με την ΑΕ∆ΑΚ,
 2. λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από φορείς του δημοσίου, εφόσον είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της ΑΕ∆ΑΚ ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος,
 3. προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές και/ή αρχεία, στο μέτρο και στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους πελάτες πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των πελατών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από την ΑΕ∆ΑΚ για τη διατήρηση των μεταξύ τους συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή της ΑΕ∆ΑΚ με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις της.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους πελάτες της, η ΑΕ∆ΑΚ, συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων οι οποίες, παράλληλα, παρέχουν και επενδυτικές υπηρεσίες (ΑΕ∆ΑΚ διευρυμένου σκοπού), συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση αλληλογραφίας, ασκούμενο επάγγελμα, φορολογική κατοικία, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια ∆.Ο.Υ. , τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), λογαριασμούς ∆ΕΚΟ (ρεύματος, τηλεφωνίας ή ύδρευσης), ηλεκτρονική διεύθυνση, οικονομικό/επενδυτικό προφίλ, γνώσεις και εμπειρία σε επενδύσεις και δείγμα υπογραφής (φυσικής).

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε ανήλικους εκτελείται με την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΑΕΔΑΚ δεν επεξεργάζεται δεδομένα πελατών της που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η ΑΕ∆ΑΚ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία:

 

 1. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεών της με τους πελάτες της, καθώς για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των μεταξύ τους συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η επεξεργασία που κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων κατόπιν αίτησης του πελάτη πριν τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο),
 2. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΑΕ∆ΑΚ με έννομη υποχρέωση της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές της σχέσεις με τους πελάτες ή από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά της,
 3. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο*,
 4. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 5. εφόσον ο πελάτης έχει συναινέσει, παρέχοντας ειδική, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε κάποια από τις παραπάνω υπό 1 –4 αναφερόμενες νόμιμες βάσεις (αναλυτικά βλ. κατωτέρω σε «Επεξεργασία ∆εδομένων για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς»).
 
*Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΑΕΔΑΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018 με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον προαναφερόμενο σκοπό θεωρείται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.
 

Χρονικό διάστημα διακράτησης

Η ΑΕ∆ΑΚ θα διατηρήσει (σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σας σχέση με αυτήν. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, η ΑΕ∆ΑΚ θα διατηρήσει τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση για διάστημα είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχέσης. Τα ανωτέρω χρονικά όρια δεν ισχύουν σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων επεκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από:
 1. ∆ημόσιες Αρχές βάσει ειδικών νομοθετικών προβλέψεων με τις οποίες η ΑΕ∆ΑΚ οφείλει να συμμορφώνεται,
 2. το πιστωτικό ίδρυμα που εκτελεί καθήκοντα θεματοφύλακα/υπο-θεματοφύλακα των αμοιβαίων κεφαλαίων,
 3. τη μητρική της ΑΕ∆ΑΚ εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, εφόσον η διαβίβαση εξυπηρετεί τη συμμετοχή των μεριδιούχων στα αμοιβαία κεφάλαια της ΑΕ∆ΑΚ ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΑΕ∆ΑΚ στους πελάτες της,
 4. τους εκάστοτε οριζόμενους διαμεσολαβητές/υπο-διαμεσολαβητές για τη διάθεση μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕ∆ΑΚ,
 5. τρίτα πρόσωπα – παρόχους στα οποία η ΑΕ∆ΑΚ έχει, δυνάμει σχετικής σύμβασης, αναθέσει την άσκηση λειτουργιών της, στο πλαίσιο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες,
 6. τρίτα πρόσωπα στα οποία η ΑΕ∆ΑΚ έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, καθώς και της συμμόρφωσής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 7. τρίτα πρόσωπα με τα οποία η ΑΕ∆ΑΚ συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες,
 8. κάθε πρόσωπο στο οποίο η διαβίβαση επιβάλλεται να διενεργηθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ή βάσει δικαστικής απόφασης,
 9. τις αρμόδιες για τον έλεγχο και τη λειτουργία τόσο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται όσο και της ίδιας της ΑΕ∆ΑΚ εποπτικές αρχές, καθώς και εν γένει οποιαδήποτε δημόσια, διοικητική, εποπτική, δικαστική, εισαγγελική ή άλλη Αρχή και/ή Υπηρεσία, κατά την άσκηση των νομίμων καθηκόντων της.
 
Η ΑΕ∆ΑΚ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που εκτελούν για λογαριασμό της την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της πληρούν τις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των πελατών της ΑΕ∆ΑΚ να προστατεύονται. Σε κάθε διαβίβαση η ΑΕ∆ΑΚ λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρία δύναται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο υπό τις αυστηρά προβλεπόμενες στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προϋποθέσεις. 

 

Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς

Η ΑΕ∆ΑΚ, ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δηλωθέντα από εσάς ∆εδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως, π.χ. τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση, το e-mail σας κλπ. με σκοπό να λαμβάνετε:
 • την έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η ΑΕ∆ΑΚ
 • ενημερώσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών της ΑΕ∆ΑΚ
Για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής θα σας ζητηθεί να δώσετε σαφώς διακριτή και ειδική συγκατάθεση.
Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή / και να ανακαλείτε οποτεδήποτε εγγράφως ή μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ. 210-6124914, email: info@europistiaedak.gr), τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Η σχετική τροποποίηση ή ανάκληση ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω αιτήματος και εφεξής και δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της τροποποίησής ή ανάκλησής της.

 

Ασφάλεια

Η ΑΕ∆ΑΚ έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία, την προστασία και την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:
 1. ∆ικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.
 2. ∆ικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται.
 3. ∆ικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της ΑΕ∆ΑΚ προς διακράτησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
 4. ∆ικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.
 5. ∆ικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΑΕ∆ΑΚ για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον.
 6. ∆ικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΑΕ∆ΑΚ ή τρίτο μέρος.

 

Τρόπος υποβολής παραπόνων/καταγγελιών

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδομένων της ΑΕ∆ΑΚ, τηλεφωνικά στο 210-6124914, μέσω email dpo@europistiaedak.gr ή εγγράφως στα γραφεία της ΑΕ∆ΑΚ (Λεωφόρος Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι). Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr.

Στην ΑΕ∆ΑΚ φροντίζουμε ώστε ο χρόνος απόκρισης στο αίτημά σας να είναι ο μικρότερος δυνατός και εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που η εξέταση του αιτήματoς διαρκέσει περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την ΑΕ∆ΑΚ δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η ΑΕ∆ΑΚ δύναται είτε να επιβάλλει στον πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/αιτήματά του. Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά σας υπεύθυνα, πριν το υποβάλετε.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies