ΝΕΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT

07/10/2019

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4099/2012, να προχωρήσει στη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR, δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο, με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, “Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ”.

Με την υπ’ αριθμ. 3/1604/15.07.2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση. Ημερομηνία Συγχώνευσης έχει ορισθεί η 15η Νοεμβρίου 2019.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από 15/11/2019, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα προκύψει, το οποίο φέρει πλέον την ονομασία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR», θα διέπεται από τον κανονισμό του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναρτηθεί στο site της Εταιρίας μας. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR», επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. 

Επίσης, στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τον Επενδυτή» που επισυνάπτεται, αφορά το απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR», που θα ισχύει μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και την έγκριση του κανονισμού του, το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας μας και ηλεκτρονικά χωρίς επιβάρυνση.

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε το Σχέδιο Συγχώνευσης & το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies