ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11/08/2023

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 11.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έγκριση της Συγχώνευσης - Εξαγοράς της Εταιρείας με απορρόφηση - εξαγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η «Εξαγοράζουσα») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 37 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 και το Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, και με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της οριστικής Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης - Εξαγοράς της Εταιρείας με απορρόφηση - εξαγορά της Εταιρείας από την Απορροφώσα.

3. Απόφαση για τη μη χρήση της διευρυμένης άδειας για τη διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που κατέχει η Εταιρεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οφείλουν να αποδείξουν, με κάθε νόμιμο μέσο, την ιδιότητά τους αυτή κατά την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, ενώ σε περιπτώσεις αντιπροσώπευσης ή/και εκπροσώπησης, τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στην εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

 

Χαλάνδρι, 11 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies