ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

06/04/2020

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 31/03/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία

« ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΠΙΣΤΗASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: 

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019.
  3. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
  5. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
  7. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
  8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98, παράγραφος 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων αυτής, για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
  9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οφείλουν να αποδείξουν, με κάθε νόμιμο μέσο, την ιδιότητά τους αυτή κατά την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, ενώ σε περιπτώσεις αντιπροσώπευσης ή/και εκπροσώπησης, τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στην εταιρία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρία σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Πολιτείας, προτρέπει τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας των εναλλακτικών τρόπων αντιπροσώπευσης, της ηλεκτρονικής αποστολής του ψηφοδελτίου καθώς και της συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας και να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των υπαλλήλων, των μετόχων, της διοίκησης, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και του κοινού. Για τον συγκεκριμένο λόγο παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνήσουν με την εταιρία προκειμένου να ενημερωθούν για τις παραπάνω μεθόδους επικοινωνίας. 

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies