ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

24/04/2019

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 23/04/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία

« ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 21η Μαίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 : 00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018.
  3. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
  5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
  6. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
  7. Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
  8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας.
  9. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98, παράγραφος 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων αυτής, για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
  10. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies