ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

24/04/2017

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 18/04/17 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία

« ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 16η Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 : 00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2016.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
  5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
  6. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
  7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ­ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην ­Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
  8. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Χαλάνδρι, 18 Απριλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies