ΝΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ FATCA & CRS

27/11/2018

Ενημερωτική επιστολή σχετικά με τη συμμόρφωση της

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ

με τους ν. 4493/2017(FATCA), ν. 4428/2016 & ν. 4378/2016 (CRS).

 

Χαλάνδρι, 27/11/2018

Συλλογή πληροφοριών και σχετικό νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) του ΟΟΣΑ (στους οποίους η Ελλάδα υπόκειται, δυνάμει των ν. 4428/2016 και ν. 4378/2016) και τις απορρέουσες από την ισχύουσα στις ΗΠΑ νομοθεσία σχετικά με τη «Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών της Αλλοδαπής» (εφεξής FATCA), η εφαρμογή της οποίας στην Ελλάδα έχει κυρωθεί βάσει του ν. 4493/2017, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ υποχρεούται να συλλέγει και να αναφέρει στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς δικαιούχων, των οποίων η φορολογική κατοικία πιθανόν βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή οι οποίοι εμπίπτουν στην έννοια του «Καθορισμένου Προσώπου ΗΠΑ», αντίστοιχα. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συλλέγονται από τους ίδιους τους δικαιούχους με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου.

Γα τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας, κάθε δικαιοδοσία μπορεί να έχει τους δικούς της κανόνες. Για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου ένα πρόσωπο ενδέχεται να είναι φορολογικός κάτοικος σε περισσότερες από μία χώρες/δικαιοδοσίες ταυτόχρονα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS) μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) http://www.aade.gr/epicheireseis/themata-diethnoys-dioiketikessynergasias. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της FATCA μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων http://www.aade.gr/search/node?keys=FATCA. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας σύμβουλο, καθώς η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών, πραγματοποιείται σε συμμόρφωση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ με τις απορρέουσες από το ισχύουν νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις της, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και διαβιβάζονται, κατά τα ανωτέρω, τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, υπόκεινται δε σε καθεστώς πλήρους εμπιστευτικότητας.

Υποχρεώσεις πελατών και υποχρεώσεις εταιρίας

Αν η φορολογική κατοικία του δικαιούχου λογαριασμού βρίσκεται εκτός Ελλάδας ή αν αυτός εμπίπτει στην έννοια του «Καθορισμένου Προσώπου ΗΠΑ», κατά περίπτωση, ενδέχεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ να έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στις Ελληνικές φορολογικές αρχές πληροφορίες με στοιχεία πελατών και στοιχεία σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που τηρούν στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ∆ΑΚ. Οι φορολογικές αρχές της Ελλάδας ενδέχεται να ανταλλάξουν τις εν λόγω πληροφορίες με φορολογικές αρχές άλλων δικαιοδοσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διακρατικές συμφωνίες για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τις σχετικές συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης (ΣΑ∆Φ). Αν ο δικαιούχος λογαριασμού είναι κάτοικος ή πρόσωπο που υπόκειται σε φορολόγηση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (FATCA), έχουν την υποχρέωση να το προσδιορίσουν στην Εταιρία εγγράφως. Παράλληλα, ενδέχεται να ζητηθεί η συμπλήρωση της φόρμας του IRS W8 ή W9.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπροσώπους από το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών, τηλεφωνικά στο 210-6124914 (9.00-17.00) ή με αποστολή email στο info@europistiaedak.gr .

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies