ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

24/03/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/250/20.12.2012).
  2. Το γεγονός ότι οι ημερομηνίες 15η Απριλίου και 18η Απριλίου, αποτελούν ημέρες αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  3. Το γεγονός ότι οι ημερομηνίες 15η Απριλίου και 18η Απριλίου, αποτελούν ημέρες αργίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
  4. Την την υπ’ αρ. πρωτ. 1798/11.02.2022 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε).
  5. Την ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ και της ομαλότητας της αγοράς ΟΣΕΚΑ.
  6. Την από 2.3.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  7. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν.2324/1995 (ΦΕΚ Α΄146).
  8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, την 15η Απριλίου και την 18η Απριλίου 2022.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου
Η Πρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Κονταρούδης
Η Β’ Αντιπρόεδρος
Αναστασία Στάμου
Τα μέλη
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Σπυρίδων Σπύρου

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies