ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ"

02/04/2020

Ενημερώνονται οι μεριδιούχοι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη» ότι, κατόπιν εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής και με συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, η μέχρι σήμερα τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. μετατράπηκε σε εταιρία συμμετοχών και, παράλληλα, συστάθηκε νέα τράπεζα, η τράπεζα Eurobank Α.Ε. που αποτελεί καθολική διάδοχο της πρώην Eurobank Ergasias A.E και στην οποία μεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια όλα τα δικαίωμα και οι υποχρεώσεις του τραπεζικού κλάδου και εν γένει όλες οι έννομες σχέσεις του εν λόγω κλάδου της παλιάς τράπεζας. Μετά από τις ανωτέρω εξελίξεις, καθήκοντα θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» ασκεί πλέον - σε υποκατάσταση της τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.» - η νέα τράπεζα – διάδοχός της, «Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank), με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ. 8.

Τονίζεται ότι η ανωτέρω αλλαγή του νομικού προσώπου του θεματοφύλακα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας ως προς την άσκηση των καθηκόντων θεματοφυλακής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» από την Eurobank. Η ανωτέρω αλλαγή θα ενσωματωθεί σε επόμενη τροποποίηση των κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» .

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών, Λεωφ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι ,στο τηλέφωνο 210-6124914.