ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

22/12/2021

H Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (αρ. ΓΕΜΗ 1018101000) με έδρα στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274,ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι κανονισμοί των κάτωθι, υπό τη διαχείρισή της, Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»:

  • Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού
  • Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού
  • Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
  • Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR
  • Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund
  • Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR

Οι τροποποιήσεις των κανονισμών έχουν ως ακολούθως:

Ι)Τροποποίηση του άρθρου 1 των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων ως προς το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.12.2020. Για τα αμοιβαία κεφάλαια “Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού”, “Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού”, “Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού” και “ Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR” το άρθρο 1 τροποποιήθηκε και ως προς τη διάρκεια της εταιρείας διαχείρισης και της επωνυμίας του θεματοφύλακα.

ΙΙ) Τροποποίηση του άρθρου 3 των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων (πλην του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR), σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε ισχύων δείκτης αναφοράς δεν θα αναφέρεται στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά στο ενημερωτικό δελτίο και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 

ΙII) Τροποποίηση του άρθρου 8 των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων «Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR» και «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR», λόγω κατάργησης της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης που ίσχυε για την κατηγορία μεριδίων Ι.

ΙV) Τροποποίηση του άρθρου 9 των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων, ως ακολούθως: 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR» και Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»:

  • Κατάργηση της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης που ίσχυε για την κατηγορία μεριδίων Ι.

Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια «Ευρωπαϊκή Πίστη»:

  • Τροποποίηση της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης προς προσαρμογή στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ (ESMA34-39-992 EL). Σημειώνεται ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού της αμοιβής απόδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 των τροποποιημένων κανονισμών πρόκειται να ισχύσει από 01.01.2022 (νέο ημερολογιακό έτος υπολογισμού της αμοιβής απόδοσης).

Οι λοιποί (μη τροποποιούμενοι) όροι των κανονισμών Α/Κ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των κανονισμών των Α/Κ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ», με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακάς τους ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 401/22.12.2021 απόφασή της.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.

 

Χαλάνδρι, 22/12/2021

Η Εταιρία Διαχείρισης                                                                                                         

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ .Α.Κ.

 

Οι κανονισμοί των Α/Κ, το Ενημερωτικό Δελτίο και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρίας στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 274), στην ιστοσελίδα της www.europistiaedak.gr, καθώς και στο δίκτυο των καταστημάτων της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies