ΝΕΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR»

13/04/2020

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR» που διαχειρίζεται την αλλαγή του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από 65% Piraeus Bank Greek Corporate Bond Index και 35% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All> 1 Yr Bond Index σε 65% Hellenic Corporate Bond Total Return Index και 35% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 YrBond Index, με έναρξη ισχύος (του νέου δείκτη) από 01/01/2020.

Η ανωτέρω αλλαγή γίνεται σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 και υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τη χορήγηση της οποίας θα ακολουθήσει εκ νέου ενημέρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του Ν. 4099/2012.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies