ΝΕΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

27/06/2017

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στους μεριδιούχους της την αλλαγή του Δείκτη Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από 50% Γενικός Δείκτης Τιμών Χρημαστιστηρίου Αθηνών και 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR σε 50%  Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All>1 Yr Bond Index.

Η ανωτέρω αλλαγή ισχύει από 01/06/2017 και πραγματοποιείται λόγω αντικατάστασης του προηγούμενου Δείκτη Αναφοράς «Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR» από τον πάροχό του.

Με την ολοκλήρωση της τροποποίησης του κανονισμού του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ακολουθήσει εκ νέου ενημέρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του Ν. 4099/2012.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies