ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Global

Βαθμός Κινδύνου:

Χαμηλός προς Μέτριος

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

1,4428 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων κυρίως από εισόδημα (τοκομερίδια) και δευτερευόντως από υπεραξίες.

Επενδυτική Στρατηγική

Eπενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Πού Απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 3 έτη.

Prizes Awards

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2018

Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies