ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Domestic Income σε EUR (R)

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα

Βαθμός Κινδύνου:

Μέτριος

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

3,0209 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός

Η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα (τοκομερίδια). Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομόλογων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3 έτη) που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ομολογιακό χαροτφυλάκιο εταιρειών με έκθεση στην Ελλάδα, και τίτλων σταθερού εισοδήματος Ελληνικού Δημοσίου αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο διακυμάνσεων.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies