ΜΙΚΤΑ

ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Global

Βαθμός Κινδύνου:

Μέτριος

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

2,6764 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός 

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες και από εισόδημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της περίπτωσης ε)της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού του Aμοιβαίου Κεφαλαίου. 

 

Επενδυτική Στρατηγική 

σε μερίδια ή μετοχές μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων μετοχικών ΟΣΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του και σε μερίδια ή μετοχές ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ομολογιακών ΟΣΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων τόσο για την κάλυψη κινδύνων ή και για την κάλυψη των επενδυτικών του στόχων, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση. 

 

Πού Απευθύνεται 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 3 έτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται πρωτίστως στο ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies