ΜΙΚΤΑ

Euroinvest Μικτό Εσωτερικού

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα

Βαθμός Κινδύνου:

Υψηλός

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

3,8483 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενης από υπεραξία κεφαλαίου, μερίσματα και από εισόδημα (τοκομερίδια), με την ανάληψη του περιορισμένου επενδυτικού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται κατά βάση από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και επιλεγμένες μετοχές εταιριών που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες αλλά και από εισόδημα. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα είναι 10% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης δεν υπερβαίνει το 65%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με μια μόνο κίνηση σε ένα ευέλικτο, ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο ελληνικών τίτλων, προσδοκώντας ικανοποιητική απόδοση.

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2019

Για την απόδοσή του την 3ετία 2017-2019

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2017

Για την απόδοσή του το έτος 2017

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2018

Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2017

Για την απόδοσή του την 5ετία 2013-2017

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies