ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Σύνολο Ευρώπης

Βαθμός Κινδύνου:

Υψηλός

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

5,1414 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου διεθνών μετοχών, προερχόμενης κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Επειδή επενδύει σε μετοχικές αξίες με νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης (ευρώ), οι διακυμάνσεις της αξίας αυτών των επενδύσεων έναντι του νομίσματος αποτίμησης, επηρεάζουν αντίστοιχα την αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επιλογή των μετοχών γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό και μεσαίο συναλλαγματικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με μια μόνο κίνηση σε ένα ευέλικτο, παγκόσμιας διασποράς χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων, αναμένοντας υψηλές αποδόσεις και αντίστοιχα διακυμάνσεις.

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2017

Για την απόδοσή του το έτος 2017

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies