ΜΕΤΟΧΙΚΑ

European Value Fund (R)

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Σύνολο Ευρώπης

Βαθμός Κινδύνου:

Υψηλός

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

4,2894 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα).

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη, η επιλογή του οποίου γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ.). Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων τόσο για την κάλυψη κινδύνων ή και για την κάλυψη των επενδυτικών του στόχων, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

Πού Απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 5 έτη.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies