ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα

Βαθμός Κινδύνου:

Υψηλός

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

12,8309 (21/09/2023)

Επενδυτικός Σκοπός

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα.

Επενδυτική Στρατηγική

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων τόσο για την κάλυψη κινδύνων ή και για την κάλυψη των επενδυτικών του στόχων, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR) και ως δείκτης αναφοράς έχει ορισθεί ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος παρέχεται από τον διαχειριστή «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών» (ATHEX), που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, καθώς η εταιρία διαχείρισης έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τη σύνθεση του ως άνω δείκτη αναφοράς, προκειμένου το αμοιβαίο κεφάλαιο να επωφεληθεί από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι μετοχικοί τίτλοι του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αποτελούν στοιχεία του δείκτη αναφοράς, ωστόσο οι συντελεστές στάθμισης δύναται να διαφοροποιούνται συγκριτικά με αυτούς του δείκτη αναφοράς. Η επενδυτική στρατηγική μπορεί να περιορίσει την έκταση, στην οποία τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να αποκλίνουν από τον δείκτη αναφοράς. Αυτή η απόκλιση μπορεί να είναι σημαντική. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται για τους ανωτέρω λόγους και για σκοπούς σύγκρισης αποδόσεων και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης που ισχύει για την κατηγορία Ι.

Το κόστος συναλλαγών επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επηρεάζει την απόδοσή του.

Πού Απευθύνεται

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 5 έτη.

Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων του οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα με την υποβολή αντίστοιχης αίτησης.

Ευρωπαϊκή Πίστη
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies