Μετοχικά

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομολογιακά

Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μικτά

Το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο από κρατικά ομόλογα και μετοχές εταιριών που έχουν έδρα στην Ελλάδα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Επενδυτικό Προφίλ

Τιμές

10/06/2023

Δείτε τις τιμές κλεισίματος των αμοιβαίων κεφαλαίων "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ" που διαχειρίζεται η εταιρία μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies